Dochodzenie roszczeń nabywców Volkswagenów

17.07.2020

Trybunał Sprawiedliwości otwiera drogę dla dochodzenia roszczeń nabywców Volkswagenów w państwie, w którym dokonali zakupu – wyrok w sprawie C-343/19

 

9 lipca 2020 r. zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym przyjął on – podobnie jak Rzecznik – korzystną dla nabywców Volkswagenów interpretację artykułu 7 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I. Wyrok dotyczy pozwów kierowanych przez nabywców samochodów koncernu VW w związku z tzw. dieslegate. Mianem tym określa się ujawniony w 2015 r. skandal związany z instalowaniem w produkowanych przez Volkswagena samochodach z silnikiem diesla oprogramowania manipulującego poziomem granicznym emisji spalin.

Najważniejsze tezy zapadłego w zeszłym tygodniu wyroku TSUE są następujące.

Po pierwsze, że producent pojazdów, które zostały niezgodnie z prawem wyposażone w oprogramowanie manipulujące danymi, a następnie były sprzedawane w innych państwach członkowskich, może zostać pozwany przed sądami tychże państw.

Po drugie, że szkoda ponoszona przez nabywcę urzeczywistnia się w państwie członkowskim, w którym nabywa on pojazd za cenę przewyższającą jego rzeczywistą wartość.

Po trzecie, że szkoda podnoszona przez nabywców VW polega na spadku wartości pojazdów wynikającym z różnicy między ceną zapłaconą przez nabywcę za taki pojazd a jego rzeczywistą wartością w wyniku zainstalowania w nim oprogramowania manipulującego danymi dotyczącymi emisji spalin.

Wyrok będzie miał z pewnością znaczenie dla toczących się w Polsce spraw (oraz przyszłych jeszcze nie wszczętych) z powództw właścicieli Volkswagenów przeciwko koncernowi. Otwiera im wszakże drogę do dochodzenia roszczeń w Polsce. Jasno przesądza także to o czym pisałem już wcześniej, tj. że szkodą jest obniżona wartość pojazdu (na skutek niespełniania obiecanych poziomów granicznych emisji spalin), a nie koszt doprowadzenia pojazdu do stanu, w którym pojazdy spełniałyby te przyobiecane poziomy.

Warto zapoznać się z treścią komunikatu prasowego przygotowanego przez służby TSUE oraz z pełną treścią wyroku. O problematyce dochodzenia roszczeń przeciwko koncernowi VW pisałem parokrotnie na blogu międzynarodoweprawohandlowe.wordpress.com (tu tu) – ostatnio po wydaniu opinii Rzecznika Generalnego w kwietniu tego roku.

Kategorie wpisów