dr Katarzyna Palka-Bartoszek współautorem publikacji

14.01.2021

dr Katarzyna Palka-Bartoszek, radca prawny, partner kancelarii jest współautorem Rocznika orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych za rok 2019 pod red.K.Pietrzykowskiego, wydanego przez Spółdzielczy Instytut Naukowy. Pani Mecenas przygotowała komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016r., III CZP 39/16, OSNC 2019, nr 5, poz. 52, w którym zaaprobowała rozstrzygnięcie SN, że utrata przez akcjonariusza mniejszościowego prawa z akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu wiąże się z uiszczeniem ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 k.s.h.), a nie ceny ustalonej przez sąd rejestrowy KRS (art. 312 § 8 w zw. z art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 k.s.h.). Równocześnie podała krytycznej ocenie kwestie szczegółowe objęte uzasadnieniem glosowanej uchwały SN, w szczególności dotyczące ceny oraz możliwych i niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszościowych, skutków jej modyfikacji.