Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis

16.07.2017

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, (w:) Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1074-1092