Kolizyjnoprawne zagadnienia umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Chin

01.08.2019

MACIEJ de ABGARO ZACHARIASIEWICZ, Kolizyjnoprawne zagadnienia umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Chin (w:) R. Blicharz, Ewa Rott-Pietrzyk (red.), LEGAL GUIDE TO INVESTMENT IN POLAND. Chiny 2019, s. 290-299