Komentarz do art. 7 PrPrywM, art. 21 Rzym I, art. 26 Rzym II, art. 35 rozporządzenia Nr 650/2012

02.08.2018

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Komentarz do art. 7 PrPrywM, art. 21 Rzym I, art. 26 Rzym II, art. 35 rozporządzenia Nr 650/2012 (w:) M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, s. 135-154, 817-824, 1019-1025, 1251-1257 (C.H. Beck, ISBN: 978-83-812-8507-0)