Świadczenie postojowe w ustawie COVID – 19

30.04.2020

 Świadczenie postojowe

Podstawa prawna: art. 15zq do art.15 zza ustawy COVID – 19 

 1. Dla kogo:

-jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą;

– osób wykonujących umowy cywilnoprawne- agencyjną, zlecenia inną umowę o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1)  obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3)  cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Kiedy przysługuje:

Gdy w następstwie wystąpienia COVID- 19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności – odpowiednio przez osobę̨ prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę̨ lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 1. Ile:

Co do zasady 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli w wysokości 2080 zł. (wyj. poniżej)

Jest to świadczenie nieoskładkowane i nieopodatkowane.

      4. Termin na złożenie wniosku i do jakiego organu:

Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii

 

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
 • rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przez dniem 1 lutego 2020 roku;
 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
 • Dla skorzystania z świadczenia nie można być objętym ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu.
 1. Powyższych warunków (spadku przychodu i górnej granicy przychodu) nie musi spełniać osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się wg. zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT

Takiej osobie przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia to jest w kwocie 1300 złotych;

 1. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli w wysokości 2080 złotych;
 2. Prawo do świadczenia ustalane na wniosek składany do ZUS w terminie najpóźniej 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

OSOBA WYKONUJĄCA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

 1. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie przysługuje jeżeli:
 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (czyli nie przekroczyło kwoty 15,681 tys. złotych);
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. We wniosku trzeba będzie złożyć oświadczenie między innym w przedmiocie: niedojścia do skutku lub ograniczenia wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej zamawiającego (zlecającego), szczegóły umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy stronami (+kopia), oświadczenie w sprawie uzyskanego dochodu przez ubiegającego się (czy nie przekroczyło progu 300%) .
 2. W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

 

Dodatkowe zagadnienia:

 • Przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.
 • Wniosek o ponowne przyznanie świadczenia postojowego w oparciu o oświadczenie, iż sytuacja finansowa wykazana w wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
 • Kolejne świadczenie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
 • W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia przysługuje jedno świadczenie postojowe;
 • Świadczenie zwolnione jest od podatku dochodowego (art.4 ust. covid dodany art. 52m w ust. o podatku dochodowym);
 • RM w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego mając na względzie okres obowiązywania zagrożenia emidemicznego lub stanu epidemii oraz skutków z nim związanych;
 • Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 • Wypłata w formie bezgotówkowej na wskazany przez uprawnionego rachunek, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania;
 • Ze świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji;
 • Odmowa przyznania świadczenia następuje w formie decyzji. Odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad k.p.c. dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (w przypadku złożenia fałszywego świadczenia, dokumentów innego wprowadzenia w błąd organu lub jego wypłaty na rzecz osoby nieuprawnionej z przyczyn niezawinionych przez ZUS);
 • Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.

Kategorie wpisów