Wyroki naszych klientów w sprawach frankowych

07.02.2022

1. Wyrokiem z 30 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt I C 400/19) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 2 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (sygn. akt I ACa 292/20) oddalił apelację oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów postepowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili: r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka oraz adw. Józef Pichura.
2. Wyrokiem z 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (sygn. akt I C 850/20) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce) nie istnieje wskutek jej nieważności oraz oddalił powództwo w zakresie żądania ustalenia nieważności hipoteki, a także zniósł między stronami koszty procesu. Bank zaskarżył wyrok apelacją, zaś kredytobiorcy wnieśli zażalenie co do rozliczenia kosztów procesu. 3 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację banku i zasądził od banku kwotę 8.100 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, a także oddalił zażalenie kredytobiorców na koszty procesu i zasądził od kredytobiorców 1200 zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili: r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka oraz adw. Maciej Pasiniewicz.
3. Wyrokiem z 30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt I C 1328/20) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2006 r. z Bankiem Millenium S.A. jest nieważna, oraz ustalił, że hipoteka umowna kaucyjna ujawniona na zabezpieczenie umowy kredytowej jest nieważna i zasądził kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W sprawie nie było formułowane żądanie zapłaty, gdyż powód nie spłacił jeszcze równowartości wypłaconego kapitału kredytu, Bank zaskarżył wyrok apelacją, która oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sprawę prowadzi r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka.
4. Wyrokiem z 3 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (sygn. akt I C 1686/20) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2007 r. z mBank S.A. jest nieważna, oraz ustalił, że hipoteka umowna kaucyjna ujawniona na zabezpieczenie umowy kredytowej nie istnieje. i zasądził kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W sprawie nie było formułowane żądanie zapłaty, gdyż powodowie nie spłacili jeszcze równowartości wypłaconego kapitału kredytu. Sprawę prowadzą: r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka oraz adw. Maciej Pasiniewicz.
5. Wyrokiem z 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt I C 632/20) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2007 r. z PKO BP nie istnieje wskutek jej nieważności, zasądził na rzecz powódki kwotę 22.306,89 zł (nadwyżkę nad wypłacony kapitał kredytu) oraz oddalił powództwo w zakresie żądania ustalenia nieważności hipoteki, a także zniósł między stronami koszty procesu. Bank zaskarżył wyrok apelacją, zaś powódka wniosła zażalenie co do rozliczenia kosztów procesu. Sprawę prowadzą r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka oraz adw. Maciej Pasiniewicz.
6. Wyrokiem z 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt II C 196/21, poprzednio I C 674/20) ustalił, że dwie umowy kredytowe zawarte w 2006 i 2007 r. z Getin Bank S.A. nie istnieją wskutek nieważności, zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 104.336,70 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty reklamacji poprzedzającej złożenie pozwu (1 czerwca 2020) tj. sumę spłat dokonanych w CHF, oddalił powództwo co do żądania ustalenia nieistnienia hipotek i zasądził na rzecz powodów kwotę 12834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawę prowadzą r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka adw. Maciej Pasiniewicz oraz adw. Jarosław Cholewa.
7. Wyrokiem z 20 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt II C 1140/21) ustalił, że dwie umowy kredytowe zawarte w 2006 i 2007 r. z Santander Bank Polska S.A. nie istnieją wskutek nieważności, oraz nakazał bankowi zwrot dwóch weksli złożonych na zabezpieczenie umów kredytu i zasądził kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W sprawie nie było formułowane żądanie zapłaty, gdyż powodowie nie spłacili jeszcze równowartości wypłaconego kapitału kredytów. Sprawę prowadz: r. pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka.
8. Wyrokiem z 27 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt II C 974/20) ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2007 r. z mBank S.A. nie istnieje wskutek nieważności, zasądził kwotę 81.932,13 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 64.376,18 zł od daty wskazanej w reklamacji, od kwoty 3550,07 zł od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu oraz od kwoty 14005,88 zł od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo co do żądania ustalenia nieistnienia hipotek i zasądził na rzecz powódki kwotę 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawę prowadzą adw. Jarosław Cholewa oraz adw. Leszek Cholewa.

Kategorie wpisów