Łukasz Rolnik

Radca prawny

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, w szczególności budowlanych od fazy przedkontraktowej, poprzez wykonawczą, aż po realizację roszczeń na drodze postępowań sądowych. 

Łukasz Rolnik zajmuje się także bieżącym doradztwem prawnym na każdym etapie postępowania przetargowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Doradza w szczególności w zakresie zmian projektów umów, kontroli zgodności z prawem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formułowania pytań do specyfikacji, analizy ofert, kontroli czynności i zaniechań zamawiających, reprezentacji w postępowaniach odwoławczych przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz zaskarżania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. W tym zakresie wyróżnia go wieloletnie doświadczenie.

Świadczy bieżące doradztwo prawne w zakresie kształtowania praw i obowiązków stron procesu inwestycyjnego. Negocjuje umowy zawierane na wszystkich szczeblach tego procesu, w tym umowy o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, dostawy, czy usługi.

Sprawuje także nadzór prawny w toku realizacji procesów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie realizacji obowiązków inwestora, wykonawcy, podwykonawców oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wynikających z umów i przepisów prawa. Ocenia także zasadność roszczeń podnoszonych przez  strony procesu inwestycyjnego i reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Uczestniczył w sporządzeniu ok. stu eksperckich opinii prawnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w kwietniu 2008 r. Dołączył do zespołu prawników ADP w czerwcu 2008 r. W dniu 11 stycznia 2013 r. złożył ślubowanie radcowskie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.