Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

Radca prawny

Dr hab. Maciej Zachariasiewicz jest uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego. Doradza Klientom Kancelarii w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w obszarze stosunków międzynarodowych i sporach o charakterze transgranicznym.

W swojej praktyce opracował liczne opinie i ekspertyzy dla przedsiębiorców  i osób indywidualnych, a także spółek Skarbu Państwa i administracji rządowej. Jako biegły z zakresu prawa obcego (systemy Anglo-Amerykańskie) przygotowywał również opinie dla sądów polskich, a jako ekspert z zakresu prawa polskiego dla sądów zagranicznych oraz międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.

Doświadczenie zdobywał m.in. w ramach doradztwa na rzecz jednej z największych europejskich spółek branży telekomunikacyjnej w trakcie szeregu sporów toczących się w sądach arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce. Spory dotyczyły umowy joint venture i kontrolnego pakietu udziałów wiodącego polskiego operatora telefonii komórkowej.  Prof. Zachariasiewicz przygotowywał również wniosek o uczestnictwo w charakterze amicus curiae oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. We współpracy z kancelarią prawną z Holandii prowadził doradztwo na rzecz polskiego przedsiębiorcy w trakcie sporu gospodarczego przed holenderskimi sądami.

Prof. Zachariasiewicz jest arbitrem rekomendowanym na listach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Orzeka w postępowaniach polubownych toczących się przed tymi sądami. Reprezentował również Klientów ADP w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC).

Jest  członkiem wielu stowarzyszeń zawodowych i akademickich, w tym Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, The Young Arbitrators Forum (YAF) oraz ICDR: Young and International. Pełni funkcję krajowego korespondenta Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) do spraw Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

Prof. Zachariasiewicz jest wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa kontraktów i międzynarodowego postępowania cywilnego. Wykłada także na aplikacji radcowskiej przy OIRP w Warszawie. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym ostatnio na Columbia University w Nowym Jorku w ramach stypendium „Mobilność Plus”. Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016).

Maciej Zachariasiewicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa europejskiego oraz arbitrażu handlowego, zarówno w języku polskim, jak i angielskimm. Na podstawie książki „Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori” (C.H. Beck 2018) nadany mu został stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jego praca doktorska na temat trustów i stosunków powierniczych w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa”. Od 2019 r. jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Posługuje się biegle językiem angielskim. Zna również język francuski.