Opieka zdrowotna w ustawach COVID -19

03.04.2020

OPIEKA ZDROWOTNA

 

Świadczenie opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielane jest przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu opracowanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą.

 

Świadczenia udzielane przez podmioty, o których mowa powyżej, finansowane są przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. (art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 31.03.2020r. – tarczy antykryzysowej)

 

W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wojewoda może wydać w drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom tj. organom administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

 

W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 innych niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych, wojewoda może wydać w drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom tj. organom administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.

(art. 1 pkt 9 tarczy antykryzysowej)

Szczegółowe zagadnienia dot. m.in. zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (np. kwestia kierowania lekarza stażysty do pracy przy zwalczaniu epidemii), w ustawie prawo farmaceutyczne, w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej znajdują się w ustawie z dnia 31 marca 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020r. poz. 567).

 

Pamiętać należy również, iż na mocy art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Kategorie wpisów