Zasady doręczeń w czasie epidemii

22.04.2020

Zasady doręczeń w czasie epidemii

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U.2020, poz. 665
  • ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.

I. Zmiany trwałe:

Zmiany do KPA:

doręczenia pism wysłanych w formie elektronicznej od 18.04.2020

„Art. 393. § 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.

  • 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane.

  • 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo.

UWAGA: organy administracji mogą wysyłać pisma w postępowaniu administracyjnym w formie elektronicznej. Doręczenie takiego pisma zależy od strony: jeśli strona posługuje się sama formą elektroniczną – poprzez epuap, lub wystąpiła do organu o doręczenie elektroniczne lub wyraziła zgodę na doręczenie elektroniczne: przesyłka będzie doręczona w formie elektronicznej. Jeśli brak takiej zgody, wówczas przesyłka elektroniczna będzie wydrukowana i doręczona tradycyjnie adresatowi: jest to przesyłka hybrydowa jaka funkcjonuje już na poczcie polskiej i u innych operatorów co najmniej od 2018 r. Być może w celu zachowania tajemnicy służbowej warto pomyśleć o założeniu epuap i posługiwaniu się tym profilem w postępowaniach administracyjnych w których r.pr. lub adwokat jest pełnomocnikiem.

zmiany do KKS:

wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może też być złożony elektronicznie, przez ePuap (art. 142 § 4 KKS)

zmiany do prawa pocztowego:

na czas stanu nadzwyczajnego, czasu epidemii lub zagrożenia epidemicznego:

  • zawiesza się obowiązek uzyskania pokwitowania doręczenia przesyłki kurierskiej
  • przesyłka rejestrowana może być doręczona bezpośrednio do skrzynki pocztowej bez konieczności składania osobnego wniosku o taki sposób doręczenia; zasada ta nie dotyczy przesyłek sądowych, prokuratorskich, innych organów ścigania, oraz komorniczych.

II. Zmiany tymczasowe:

Doręczenie hybrydowe

art. 15zzu(1) do art. 15zzu(10) ustawy z 2.03.2020 r. od 18.04.2020 do 30.09.2020

Uwaga: jest to inna przesyłka hybrydowa niż ta oferowana dotychczas przez pocztę polską; różnica polega na tym, że dotychczasowa usługa polegała na wysyłce w formie elektronicznej i doręczeniu tradycyjnym, a nowa usługa polega na wysyłce tradycyjnej poczty poleconej  i doręczeniu elektronicznym.

Warunkiem doręczenia hybrydowego jest posiadanie przez adresata profilu ePuap i wyrażenie zgody na taki sposób doręczania wraz ze wskazaniem skrzynki elektronicznej adresata. Datą doręczenia jest data zapoznania się z dokumentem, nie później jednak niż z upływem 14 dni od daty pozostawienia przesyłki w skrzynce elektronicznej. Ustawa przewiduje wyjątki od takiego sposobu doręczenia. Nie jest możliwe doręczanie hybrydowe przesyłek poleconych sądowych, organów ścigania i komorniczych. Uwaga: doręczenie hybrydowe jest skuteczne niezależnie od woli nadawcy: decyduje to jedynie wola odbiorcy korespondencji.

Uwagi do doręczeń hybrydowych zgłosił RPO:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury, 22.04.2020

Przesyłki nieodebrane

Art. 97-98 ustawy z dnia 16.04.2020 r.

  • Na czas epidemii i zagrożenia epidemicznego niepodjęte przesyłki nie zwraca się nadawcy i mogą one być przekazane adresatowi w każdym czasie podczas epidemii/czasu zagrożenia i 14 dni po ich zakończeniu
  • Na czas epidemii, zagrożenia epidemicznego i 14 dni po ich zakończeniu uchyla się domniemanie skutecznego doręczenia nieodebranych pism wysłanych za poręczeniem odbioru. Zasada ta nie dotyczy jednak przesyłek sądowych, organów ścigania i komorniczych oraz wybranych sprawach podatkowych/kontroli podatkowej, jeśi się wiążą z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego

Katowice, 22 kwietnia 2020 r.

 

Kategorie wpisów