Międzynarodowy obrót gospodarczy

Międzynarodowy obrót gospodarczy pozostaje od lat w obszarze praktyki Kancelarii. Nasi eksperci, dzięki przygotowaniu teoretycznemu i doświadczeniom praktycznym, świadczą usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców w kwestiach związanych z szeroko rozumianymi transakcjami międzynarodowymi.

Zapewniamy pomoc prawną przedsiębiorcom polskim uczestniczącym w międzynarodowym obrocie gospodarczym, a także przedsiębiorcom zagranicznym prowadzącym inwestycje, oferującym towary lub świadczącym usługi na terytorium Polski.

Nasi prawnicy wyróżniają się bogatym doświadczeniem w zakresie stosowania międzynarodowych aktów znajdujących zastosowanie do transakcji handlowych, takich jak np. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r.  Wiedza teoretyczna w połączeniu z umiejętnościami wdrażania praktycznych rozwiązań umożliwia świadczenie pomocy prawnej w szczególności w zakresie negocjowania i redagowania kontraktów, oceny zdarzeń zachodzących w trakcie ich wykonywania, czy wreszcie w przypadku konieczności reagowania na naruszenia i prowadzenia sporu z kontrahentem.

Nadzór nad sprawami z zakresu międzynarodowego prawa handlowego prowadzą partnerzy prof. Wojciech Popiołek i r.pr. dr Agnieszka Lizer-Klatka.

Zapewniamy:

  • wsparcie w negocjacjach i kompleksowe przygotowanie umów  sprzedaży, dystrybucji, agencji oraz innych rodzajów przedstawicielstwa handlowego – franczyzy, licencji oraz przedsięwzięć typujoint venture;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczeń operacji międzynarodowych m.in. akredytyw, gwarancji bankowych oraz rachunków powierniczych;
  • kompleksowe prowadzenie międzynarodowych postępowań sądowych;
  • wsparcie przedsiębiorców zagranicznych w postępowaniach prowadzonych przed polskimi sądami.