Agnieszka Maroszek‑Kurowska

Radca prawny

Agnieszka Maroszek-Kurowska w Kancelarii kieruje zespołem prawa zamówień publicznych. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie postępowań sądowych (cywilnych i gospodarczych). Prowadzi także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

W toku swojej praktyki w sferze zamówień publicznych doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Klientów wspiera na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, w tym również podejmuje się reprezentacji w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi także szkolenia dla służb odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W ramach postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych reprezentuje przedsiębiorców, podmioty publiczne i osoby fizyczne przed sądami wszystkich instancji. Przedmiotem sporów są roszczenia o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, a także o zapłatę świadczeń będących konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umów różnego typu (umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane czy umów inwestycyjnych). W toku praktyki reprezentowała m.in. jednego z największych przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej w trakcie serii sporów sądowych, których przedmiotem były udziały w jednej z polskich spółek. Była również pełnomocnikiem kluczowego przedsiębiorcy sektora mediów w sprawie o wielomilionowe zadośćuczynienie.

Agnieszka Maroszek-Kurowska ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych sektorów. Wśród Klientów, korzystających z jej doświadczenia, znajdują się przedsiębiorcy branży energetycznej, wydobywczej, hutniczej, produkcyjnej, usługowej i budowlanej. Wspiera Klientów w szczególności w obszarze umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym i w sferze korporacyjnej, jak również doradza im w zakresie realizowanych transakcji, w tym fuzji i przejęć. Jest także autorką licznych opinii prawnych z obszaru prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz zasad funkcjonowania podmiotów o szczególnym statusie (w szczególności z zakresu zasad zarządzania mieniem państwowym, zasad wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  oraz ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Agnieszka Maroszek–Kurowska w 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 r. uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego, kończąc z pierwszą lokatą aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. 

Agnieszka Maroszek-Kurowska posługuje się językiem angielskim oraz posiada bierną znajomość języka niemieckiego